NO AL FRACKING

L’anomenada fractura hidràulica, coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking, és
una tècnica per possibilitar o augmentar l'extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment consisteix
en la injecció a pressió d'algun material al terreny, amb l'objectiu d'ampliar les fractures existents en el
substrat rocós que tanca el gas o el petroli, i afavorir, d’aquesta manera, la seva sortida cap a l'exterior.
Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i una barreja de productes químics, entre 400 i
600 de diferents.

Existeix una gran controvèrsia sobre el perill mediambiental derivat d'aquesta tècnica, donat que a
més d'un enorme consum d'aigua, és habitual que juntament amb la sorra s'inclogui una gran quantitat
de compostos químics desconeguts (sota secret de patent), que tenen com a objectiu afavorir la
fragmentació o, fins i tot, la dissolució de la roca i que podrien contaminar tant el terreny com els
aqüífers.

Cal remarcar que aquest sistema d'extracció d'hidrocarburs no convencional, provocaria la
CONTAMINACIÓ dels AQUÍFERS de forma permanent i IRREVERSIBLE, amb compostos químics
directament filtrats com a conseqüència dels treballs d’exploració i explotació: metalls pesats,
compostos orgànics volàtils i productes radioactius originats a les reaccions al subsòl que serien
alliberats com ara el radi-226 o el radó-222.

D’altra banda, els gasos resultants dels processos químics per dissoldre les roques, suposarien un
perill directe per a la salut de les persones i el medi natural terrestre.

Estats com l'anglès i el francès, poc sospitosos en la protecció del medi en detriment d'indústries
contaminants emissores de CO2 a l'atmosfera o les nuclears, s'han apressat a prohibir aquesta
pràctica als seus respectius països.

A Ponent, ja són una trentena els municipis afectats per la demanda de permisos per part de
l'empresa MONTERO ENERGY CORPORATION, SL, i sospitem que Les Garrigues no quedarà
exempta d'aquesta nova amenaça al territori, a la salut de les persones i al normal desenvolupament
comarcal. Creiem que la comarca de Les Garrigues ha de cercar l'excel·lència en els seus productes i
la sana explotació del territori amb el gaudi d’instal·lacions d'agroturisme i culturals.

Depèn d'aquesta generació de polítics locals i de persones compromeses amb el territori el donar una
resposta clara i urgent al model de comarca que desitgem. Si no ho fem sempre estarem supeditats
a decisions preses fora de la nostra comarca que tindran com a prioritat la mercantilització del medi
i l'especulació, passant per alt els interessos naturals, paisatgístics i de salut pública. La defensa
d’aquests valors hauria de ser el cavall de batalla i objectiu irrenunciable en favor del nostre present i
de les futures generacions.